Dobrovoľníctvo


Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech iných osôb s ich súhlasom, alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre verejný prospech. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti, vedomosti a kontakty. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva mimo svojich pracovných, služobných a študijných povinností, nevykonáva ju pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom a vykonáva ju mimo svojho podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Status dobrovoľníka

  • ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu
  • morálne a ľudské kvality
  • pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť
  • tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť
  • spoľahlivosť
  • dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka

Chcete sa stať dobrovoľníkom v našom zariadení "SVETLO", ZSS Olichov? Vyplňte prihlášku  dobrovoľníka, ktorú si môžete stiahnuť nižšie, alebo si ju môžete prevziať priamo v našom zariadení sociálnych služieb. Vyplnenú prihlášku prineste do nášho zariadenia, kde sa Vami porozprávame,  čo od tejto činnosti očakávate a aké sú Vaše motívy. Potom podpíšeme spolu zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. Môžete sa stať dobrovoľníkom jednorazovým, krátkodobým, pravidelným alebo dlhodobým. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť.