Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonávajú naše sociálne pracovníčky od chvíle, ako sa občan začne zaujímať o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení až do chvíle, kedy ukončí prijímateľ sociálnej služby zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Sociálne poradenstvo poskytujú aj rodinným príslušníkom záujemcu o sociálnu službu. Naše sociálne pracovníčky poskytujú nielen základné sociálne poradenstvo, ale v prípade potreby aj špecializované sociálne poradenstvo. V rámci sociálneho poradenstva sprostredkúvajú tiež možnosť konzultovať a využiť podporu iných odborných pracovníkov z príslušných profesií a oblastí, ak si to klienti želajú. Poskytujú im poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v ich záujme. Túto ich činnosť možno označiť aj ako pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.