Cenník služieb

Výška úhrady za poskytované sociálne služby bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, platného od 01.02.2024