Podmienky prijatia do zariadenia

Prijímanie do "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 445/1991 Z. z.) a podmienkami prijatia občanov do zariadenia sociálnych služieb NSK. 

Potrebné informácie, ako máte postupovať v prípade, že chcete seba, alebo svojho blízkeho umiestniť do nášho Zariadenia sociálnych služieb "SVETLO", ZSS Olichov, môžete získať viacerými spôsobmi:

Ak máte trvalý pobyt v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja

 • môžete zájsť osobne na Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká č.3 , Nitra, kde Vám poskytnú všetky potrebné informácie, alebo
 • informovať sa telefonicky na ÚNSK na tel. č. 037/6922 911 , alebo
 • môžete zavolať našim sociálnym pracovníčkam na tel. č. 0902 103 722,  0902 121 009  alebo                 037 / 6305 293
 • alebo nás navštívte priamo v našom zariadení.

Dozviete sa, či je naše zariadenie pre Vás vhodné, t.j. či poskytujeme sociálne služby, ktoré potrebujete a taktiež, podrobné informácie o tom, aký bude ďalší postup pri vybavovaní úradných záležitostí.


Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby:

 • Najskôr musíte vyplniť "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" ktorú si spolu s prílohami môžete stiahnuť tu, alebo ich na vyžiadanie dostanete na ÚNSK alebo u našich pracovníčok.
 • Jedna z príloh je Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorú musí vyplniť posudkový lekár,
 • druhá príloha je tlačivo Určená osoba, ktorú treba vyplniť v prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôžete sami podať žiadosť a podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba.
 • Ďalšie prílohy prikladáte len ak sú pre Vás aktuálne - kópia právoplatného rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané, - kópia právoplatného rozsudku (ak bol vydaný) o uloženej ochrannej liečbe, ochrannej výchove alebo umiestnení v detenčnom ústave.
 • Ak sa Vy, ako žiadateľ zo zdravotných dôvodov nedokážete podpísať, doložíte od lekára potvrdenie o tejto skutočnosti, v prípade zdravotníckeho zariadenia aj splnomocnenie/poverenie.

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlete poštou, alebo prinesiete osobne na Odbor sociálnych vecí ÚNSK,  kde Vám môžu byť poskytnuté informácie o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb a ďalšie potrebné informácie.

 • Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách Vám vydá na základe Žiadosti o posúdenie "Posudok o odkázanosti na sociálnu službu" a následne "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu", v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú ste odkázaný.
 • Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí právoplatnosti, ktoré vyznačí Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, požiadate o sociálnu službu naše zariadenie tým, že vyplníte tlačivo ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby", ku ktorej je potrebné doložiť vyplnené tlačivá uvedené na druhej strane tejto žiadosti, a to:
 • Posudok a Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané NSK,
 • potvrdenie o aktuálnom príjme žiadateľa, napr. potvrdenie Sociálnej poisťovne Bratislava o dávkach dôchodkového zabezpečenia (nevzťahuje sa na žiadateľa s úhradou plnej výšky ekonomicky oprávnených nákladov v ZSS),
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - tu musí byť úradne overený podpis (nevzťahuje sa na žiadateľa s úhradou plnej výšky ekonomicky oprávnených nákladov v ZSS),
 • hodnoverný doklad o zastupovaní žiadateľa inou osobou (fotokópia právoplatného rozhodnutia Okresného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, listina o ustanovení opatrovníka, overené plnomocenstvo),
 • vyplnené tlačivo "Informácie o žiadateľovi", ktoré , ktoré slúži na zmapovanie Vašej osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy. Cieľom získavania týchto informácií je pomôcť Vám, ako nášmu potenciálnemu klientovi, adaptovať sa na nové prostredie.

Vyplnenú žiadosť spolu s týmito prílohami doručíte, najlepšie osobne, do nášho zariadenia.

Ak vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôžete sami podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže vo Vašom mene a s Vašim súhlasom a na základe nášho tlačiva "Potvrdenie lekára o zdravotnom stave", alebo iným potvrdením od lekára, podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Môžete si podať žiadosť a nastúpiť ako samoplatca, bez vybavovania rozhodnutia a posudku o sociálnej odkázanosti zo samosprávneho kraja. Samoplatca platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby .

 • Vašu doručenú žiadosť zaevidujeme a posunieme na prejednanie do Sociálnej komisie, ktorá odporučí:
 • V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, Vašu žiadosť zaradiť do Zoznamu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, pričom budete o tomto písomne upovedomení a budeme Vás kontaktovať, akonáhle sa uvoľní miesto a Vaša žiadosť bude prvá v poradí.
 • Ak v našom zariadení je voľné miesto, budete vyzvaný k nástupu. Pred nástupom však musíte doložiť ďalšie doklady podľa zoznamu dokladov. Následne s Vami zariadenie uzatvorí písomnú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a Vy sa tým stanete klientom nášho zariadenia.
 • Návrh zmluvy si môžete pozrieť v Dokumenty na stiahnutie
 • Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
  • Zmluvné strany
  • Predmet zmluvy
  • Druh, formu, deň a miesto začatia poskytovania sociálnej služby
  • Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
  • Úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
  • Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
  • Práva a povinnosti zúčastnených strán
  • Skončenie poskytovania sociálnych služieb
  • Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
  • Záverečné ustanovenia


Úvod       Aktuálne oznamy       COVID 19       O nás       Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt      Kde sídlime   Ochrana osobných údajov                Verejné dokumenty          Výročné správy            EON           Olichovníček       OZ Svetlo pre Olichov           2 % z dane        Povedali a napísali o nás