Podmienky prijatia do zariadenia

Prijímanie do "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 445/1991 Z. z.) a podmienkami prijatia občanov do zariadenia sociálnych služieb NSK.

Pred poskytovaním sociálnych služieb je potrebné vypracovať posúdenie občana na odkázanosť na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb.

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení a má trvalý pobyt v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja, podá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

Odbor sociálnych vecí, 

oddelenie posudkových činností

Rázusova 2 A, 
949 01 Nitra, 

spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK 

 • na tel č. 037/6922928, 037/6922958, 037/6922989, 
 • alebo osobne na čísle dverí 014.
Tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti občana na sociálnu službu:
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Určená osoba - Príloha k žiadosti (v prípade, ak si žiadateľ nemôže sám podať žiadosť)
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a odborné lekárske nálezy dokumentujúce aktuálny zdravotný stav žiadateľa (nie staršie ako 6 mesiacov), alebo iný doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivo o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s prílohami si môžete stiahnuť na stránke Úradu NSK

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10500  

Ďalšie vyžadované prílohy:

 • kópia občianskeho preukazu
 • kópia právoplatného rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
 • kópia právoplatného rozsudku (ak bol vydaný) o uloženej ochrannej liečbe, ochrannej výchove alebo umiestnení v detenčnom ústave
 • ak sa žiadateľ zo zdravotných dôvodov nedokáže podpísať, doloží od lekára potvrdenie o tejto skutočnosti

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydá občanovi "Posudok o odkázanosti na sociálnu službu" a následne "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu", v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. 

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí právoplatnosti, ktoré vyznačí Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, záujemca požiada o sociálnu službu naše zariadenie tým, že vyplní tlačivo ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" , ktoré doručí, najlepšie osobne, do nášho zariadenia.

Ak fyzická osoba - žiadateľ, vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe tlačiva "Potvrdenie lekára o zdravotnom stave" tejto fyzickej osoby, podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, žiadosť sa zaradí do Zoznamu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

Ak v našom zariadení je voľné miesto a žiadateľ podal Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, bude vyzvaný k nástupu. Pred nástupom však musí doložiť doklady podľa zoznamu dokladov, s doplňujúcimi informáciami - podrobným vyplnením tlačiva informácie o žiadateľovi, ktoré slúžia na zmapovanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy. 

Cieľom získavania týchto informácií je pomôcť žiadateľovi, potenciálnemu klientovi, adaptovať sa na nové prostredie.

Zariadenie so žiadateľom uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. Návrh zmluvy si môžete pozrieť v Dokumenty na stiahnutie
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
 • Zmluvné strany
 • Predmet zmluvy
 • Druh, formu, deň a miesto začatia poskytovania sociálnej služby
 • Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby
 • Úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 • Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 • Práva a povinnosti zúčastnených strán
 • Skončenie poskytovania sociálnych služieb
 • Podmienky prerušenia poskytovania sociálnych služieb
 • Záverečné ustanovenia

Po prijatí žiadateľa do nášho zariadenia udržiavame kontakt s jeho rodinou, známymi a zároveň pomáhame nášmu klientovi pri nadväzovaní sociálnych kontaktov v zariadení.

Pokiaľ Vám stále nie je celkom jasné, ako postupovať, môžete zavolať našim pracovníčkam na sociálnom úseku na telefónne číslo 037 / 6305 293.

Úvod       Aktuálne oznamy       COVID 19       O nás       Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt      Kde sídlime   Ochrana osobných údajov                Verejné dokumenty          Výročné správy            EON           Olichovníček       OZ Svetlo pre Olichov           2 % z dane        Povedali a napísali o nás