Sociálna rehabilitácia,  rozvoj pracovných zručností, zabezpečenie záujmovej činnosti

V rámci sociálnej rehabilitácie sa v našom zariadení sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, a to:

 • rozvojom a nácvikom zručností
 • aktivizovaním schopností
 • posilňovaním návykov pri sebaobslužných činnostiach, pri úkonoch starostlivosti o seba a svoje prostredie a pod.

Sociálna terapia je terapeutická metóda zameraná na sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom živote klienta. Sociálnu rehabilitáciu aj sociálnu terapiu vykonávajú  inštruktori sociálnej rehabilitácie.

V rámci sociálnej rehabilitácie inštruktori používajú rôzne  terapie, prípadne ich prvky, ako sú:

1. ARTETERAPIA v spojení s ČINNOSTNOU TERAPIOU, ktorá je zameraná na využívanie umenia, hlavne výtvarného umenia a výtvarnej tvorby ako aj na ďalšie umelecké a tvorivé činnosti:

 • kreslenie, maľovanie, modelovanie, vyfarbovanie
 • vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovaná čipka a iné ručné práce
 • výroba jednoduchých ozdôb, obrázkov a iných výtvorov
 • práca s papierom a s lepidlom, vystrihovačky
 • práca s textíliami, výroba úžitkových predmetov
 • výroba sviečok,
 • práca s hlinou, 

Súčasťou je neodmysliteľná VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC a predaj výrobkov pri rôznych príležitostiach v rámci občianskeho združenia Svetlo pre Olichov.

2. BIBLIOTERAPIA - využívanie pôsobenia kníh, písaných textov a hovoreného slova, čítanie príbehov a rozprávok, s vyjadrením sa k danej téme

 • lúštenie krížoviek, osemsmeroviek a pod.
 • rozprávanie vtipov
 • počúvanie - predčítanie kníh
 • rozprávanie príbehov, na základe vlastnej fantázie.

Súčasťou biblioterapie je KNIŽNICA  a možnosť pripojenia sa na internet, sledovania TV, DVD a CD z akcií a života klientov zariadenia.

3. MUZIKOTERAPIA - využívanie uplatnenia hudby v záujme ľudského zdravia.

 • počúvanie piesní, hudobných nahrávok
 • spievanie pre potešenie a dobrú náladu
 • vyjadrovanie pocitov a emócií pri počúvaní hudby, hudobných nástrojov, žánrov a pod.

4. PRACOVNÁ TERAPIA A TVORIVÉ DIELNE - činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností klienta pri vykonávaní pracovných aktivít, pod odborným vedením. Účelom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Najčastejšími formami pracovnej terapie sú:

 • vykonávanie rôznorodých jednoduchých pracovných úkonov 
 • práca v zeleninovej záhradke 
 • hrabanie sena, starostlivosť o kvety polievanie porastov, kvetinových záhonov 
 • čistenie, zametanie a upratovanie chodníkov
 •  úprava areálu
 •  práce zamerané na estetizáciu blízkeho prostredia
 •  pletenie košíkov 

5. KOGNITÍVNA REHABILITÁCIA - zameraná na: 

 • pamäťový a mozgový tréning
 • rehabilitovanie všetkých foriem poznávacích funkcií - vnímanie, pamäť, myslenie a učenie a pod.
 • cvičenie zmyslov, 
 • stimulácia dlhodobej pamäti.