Rok 2024

Verejné obstarávanie, vyraďovanie majetku, objednávky, faktúry, zmluvy 

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách VO sú zverejnené v profile "SVETLO", ZSS Olichov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Zmluvy, sponzorské a darovacie zmluvy sú evidované v centrálnom registri zmlúv (CRZ) na stránke https://www.crz.gov.sk/