Aktuálne oznamy

Aktuálne platné opatrenia ohľadom návštev

Keďže epidemiologická situácia v zariadení sa zlepšila, opäť môžete navštíviť svojich príbuzných pričom je potrebné riadiť sa  usmerneniami platnými v čase uvoľňovania opatrení -viď nižšie, tie ktoré platili v období od 9.5.2022 do 3.7.2022.

Prosíme návštevníkov, aby tieto opatrenia dodržiavali a nevystavovali tak riziku nákazy svojich príbuzných, ale ani našich zamestnancov, ktorých tiež musíme chrániť. Pokiaľ by sa tieto opatrenia nedodržiavali, museli by sme pristúpiť k obmedzeniu návštev, ktoré by sa mohli konať iba v návštevnom domčeku.


OZNAM - platné od 9.5.2022 do 3.7.2022

Oznamujeme príbuzným našich klientov a širšej verejnosti, že v našom zariadení aj v čase uvoľňovania protipandemických opatrení je na prvom mieste starostlivosť o bezpečnosť a zdravie našich klientov. Z toho dôvodu prebieha každé dva týždne a v prípade potreby aj častejšie, antigénové testovanie všetkých klientov aj zamestnancov zariadenia, aby sme predišli rozšíreniu ochorenia covid 19 u našich klientov. 

Taktiež všetci zamestnanci a návštevníci nášho zariadenia sú v zmysle VYHLÁŠKY 32/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20.4.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest podľa § 2 ods (1) , písmeno a) a c) povinní chrániť sa respirátorom pri kontakte s inými osobami a klientami zariadenia.

NÁVŠTEVY KLIENTOV V ZARIADENÍ

 • Od 9.5.2022 nevyžadujeme od návštevníkov našich klientov PCR ani antigénový test.
 • Návštevník, a tiež zamestnanec, ktorý s ním prichádza do kontaktu, ako aj navštevovaný klient musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
 • Pre osoby vstupujúce do zariadenia je pri vstupe do zariadenia dostupná, na bezpečnom mieste umiestnená, dezinfekcia rúk.
 • Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu sa na vrátnici zariadenia zaevidovať, vyplniť a podpísať čestné prehlásenie.
 • Návštevy sa môžu uskutočniť buď v návštevnom domčeku, alebo v prípade priaznivého počasia aj vo vonkajších priestoroch zariadenia v altánku alebo na lavičke.
 • Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút, nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať a taktiež preto, aby sme mohli nastaviť harmonogram návštev a tým umožnili návštevu všetkým klientom.
 • Odporúčame priniesť klientom iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a majú dlhšiu dobu trvanlivosti (nie napr. zákusky, rezne ap.). Všetky balíčky sa odovzdajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú klientom.
 • Po ukončení návštevy budú všetky dotykové plochy vydezinfikované.
 • Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia môže byť realizovaná iba na izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka. Taktiež ak ide o paliatívneho klienta. Návšteva musí byť dopredu ohlásená. Návštevník bude na vrátnici zariadenia otestovaný antigénovým testom. Chrániť sa musí respirátorom.

 • Na jednej izbe môže mať naraz návštevu iba jeden klient. V izbe musí byť zabezpečené pravidelné vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy) vydezinfikujú.

NÁVRTAT KLIENTOV Z DOMÁCEHO PROSTREDIA

 • Klienti vracajúci sa z domáceho prostredia po dovolenke budú pri návrate do zariadenia otestovaní našim zamestnancom antigénovým testom a následne musia byť tri dni izolovaní v karanténe. 
 • Pokiaľ sa vráti klient a bude mať urobený negatívny PCR test, do karantény nemusí ísť.

Tieto opatrenia má zariadenie vo svojej kompetencii a môže ich prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov. Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel.

Za pochopenie ďakujeme.

V Olichove dňa 9.5.2022, Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka "SVETLO", ZSS Olichov Videohovor

Naše zariadenie umožňuje komunikáciu našim klientom s ich rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie MESSENGER a SKYPE. Videohovor s daným klientom je možné zabezpečiť v pracovných dňoch po telefonickej dohode. Je potrebné kontaktovať sociálne oddelenie v našom zariadení na tel. č. 037/6305290 v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30 hod., kde dostanete presné inštrukcie, ako videohovor uskutočniť a zároveň si dohodnete deň a hodinu videohovoru. Dĺžka videohovoru je maximálne 10 minút, aby sme mohli vyhovieť čo najviac záujemcom. 


Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohto kontaktného formulára, kde uvediete Vaše meno, Váš e-mail a napíšete správu.

 Sponzori  - poďakovanie

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás