Aktuálne oznamy

OPÄŤ MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ SVOJICH BLÍZKYCH

Vzhľadom k stabilnej epidemiologickej situácie v našom zariadení a absolvovaní druhého očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS2 COVID-19 u väčšiny našich klientov sa pani riaditeľka rozhodla povoliť návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov. Pokyny k návštevám sú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivo druhy sociálnych služieb.

 • Čas trvania návštevy je maximálne 30 minút, nakoľko po každej návšteve musíme priestor vydezinfikovať a taktiež preto, aby sme mohli nastaviť harmonogram návštev a tým umožnili návštevu všetkým klientom.
 • Pre osoby vstupujúce do zariadenia je pri vstupe do zariadenia dostupná, na bezpečnom mieste umiestnená, dezinfekcia rúk.
 • Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota -nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
 • Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie, že nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomý toho, že by bol v kontakte s osobou s podozrením alebo s potvrdením infekcie koronavírusom.
 • Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, nebude mu umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
 • Z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 a iných prenosných ochorení priamy fyzický kontakt (napr. objatie, podávanie rúk, ...) zatiaľ nie je možný.
 • Povolené je priniesť klientom iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a majú dlhšiu dobu trvanlivosti (nie napr. zákusky, rezne ap.). Všetky balíčky sa odovzdajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú klientom.
 • Frekvencia návštev u jedného klienta je najviac jeden krát za týždeň, aby sa návštevy umožnili všetkým klientom, vzhľadom na to, že návštevné hodiny sú v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie regulované.
 • Návštevník, a tiež zamestnanec, ktorý s ním prichádza do kontaktu, ako aj navštevovaný klient musia mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor). Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
 • Po ukončení návštevy budú všetky dotykové plochy v návštevnej miestnosti vydezinfikované.
 • Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia môže byť realizovaná iba na izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka. Taktiež ak ide o paliatívneho klienta. Návšteva musí byť dopredu ohlásená. Návštevník si so sebou prinesie ochranné pomôcky, a to jednorazový ochranný plášť, rukavice respirátor bez výdychového ventilu.
 • Na jednej izbe môže mať naraz návštevu iba jeden klient. V izbe musí byť zabezpečené pravidelné vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy) vydezinfikujú.

Tieto uvoľnenia prijíma zariadenie vo svojej kompetencii a môže ich prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie uvedených pravidiel.

Za pochopenie ďakujeme.

V Olichove dňa 15.3.2021, Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka "SVETLO", ZSS Olichov Videohovor

Naše zariadenie pripravilo možnosť komunikácie našim klientom s ich rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie MESSENGER a SKYPE. Videohovor s daným klientom je možné zabezpečiť v pracovných dňoch po telefonickej dohode. Je potrebné kontaktovať sociálne oddelenie v našom zariadení na tel. č. 037/6305290 v pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30 hod., kde dostanete presné inštrukcie, ako videohovor uskutočniť a zároveň si dohodnete deň a hodinu videohovoru. Dĺžka videohovoru je maximálne 10 minút, aby sme mohli vyhovieť čo najviac záujemcom. 

V Olichove 2.11.2020


Vaše podnety a pripomienky môžete podať písomne poštou na adresu zariadenia, prípadne elektronicky na email svetlo@zssolichov.sk alebo vyplnením tohoto kontaktného formulára.

 Sponzori  - poďakovanie

Úvod      COVID 19     O nás      Podmienky prijatia        Fotogaléria       Ako si tu žijeme     Kontakt       Kde sídlime   Ochrana osobných údajov             Verejné informácie        Výročné správy         EON                Olichovníček         OZ Svetlo pre Olichov               2% z dane              Povedali a napísali o nás