KTO SME

Aký je náš príbeh

HISTÓRIA

8.septembra 1937 v okrese Zlaté Moravce prikúpil Spolok sluchovo postihnutých poľnohospodársku usadlosť Olichov od grófa Františka Hreblayho a v starých čeľadníckych domoch umiestnil svojich chovancov. V roku 1938 sa začala stavať nová budova, ktorá bola dokončená v roku 1940 (v súčasnosti označená ako "pavilón A"). Novostavba dostala meno Domov pre hluchonemých v Olichove a svojmu účelu bola odovzdaná 3.novembra 1940. Bola to moderná stavba pre 80 chovancov Do roku 1950 patril Domov Spolku pre sluchovo postihnutých.

Vzhľadom na politické zmeny sa existencia dobrovoľných sociálnych a charitatívnych spolkov stala neúčinnou a tak dňom 1.1. 1951 bol Domov pre hluchonemých v Olichove začlenený pod správu štátu. Jeho ďalší vývoj určovala sociálna politika štátu. Nepočujúci boli začlenení do spoločnosti a štruktúra klientov v Domove sa začala postupne meniť. Začali tu pribúdať chovanci s psychiatrickými diagnózami.

V rokoch 1950 - 1955 bola vybudovaná ďalšia budova (súčasný "pavilón B"), kde mala administratíva jednu kanceláriu. Na 1. poschodí boli ambulancie pre všeobecného lekára, gynekológa, stomatológa a neurológa, ktorí sem pravidelne, každý týždeň dochádzali. Na 2. poschodí boli ubytované rehoľné sestričky, ktoré pracovali s psychiatrickými chovancami. Rehoľné sestry v dôsledku politických udalostí odišli v roku 1958 zo zariadenia a boli nahradené civilnými pracovníkmi. V tomto období sa postavila aj budova, v ktorej boli dielničky pre "chovancov" (súčasný pavilón C). 

V roku 1975 v "akcii Z" bol obcou Volkovce postavený nový pavilón D s kapacitou 90 miest.

V roku 1991 bol dostavaný pavilón E s kapacitou 52 miest a v roku 1992 sa doň nasťahovali prví klienti.

1.7.2002 sa stal Nitriansky samosprávny kraj zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Olichov. Bola vydaná prvá zriaďovacia listina -  Domov sociálnych služieb zriadený na dobu neurčitú  "za účelom starostlivosti o občanov s kombináciou postihnutí s celoročným pobytom a zariadenie pestúnskej starostlivosti Topoľčianky." 

Táto listina sa neskôr upravovala dodatkami. Celkovo ich bolo päť.

1.6.2009 pribudli ďalšie sociálne služby - okrem Domova sociálnych služieb pribudlo Špecializované zariadenie pre osoby zrakovo postihnuté a sluchovo postihnuté a taktiež Rehabilitačné stredisko. Názov zariadenia bol  zmenený  na "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov.

1.5.2011 sa predmet činnosti v zriaďovacej listine zmenil nasledovne: 

 1. "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách uvedených v §38 - domov sociálnych služieb, v §39 - špecializované zariadenie pre osoby nepočujúce a nedoslýchavé a v §37 - rehabilitačné stredisko
 2. "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov má kapacitu 203 miest, z toho v domove sociálnych služieb 174 miest, v špecializovanom zariadení 25 miest - forma sociálnej služby pobytová celoročná a v rehabilitačnom stredisku 4 miesta, forma sociálnej služby pobytová na dobu určitú.

1.9.2013 nadobudla účinnosť nová zriaďovacia listina:

Predmet činnosti - "SVETLO", ZSS Olichov v zmysle Zákona o sociálnych službách poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu jeho ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Zariadenie poskytuje sociálnu službu v troch druhoch zariadenia sociálnych služieb:

 • podľa § 39 - Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 40 miest
 • podľa § 38 - Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 159 miest
 • podľa § 37 - Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 4 miesta

1.8.2015 pribudla nová služba -  Rehabilitačné stredisko - forma ambulantná - 2 miesta, pričom sa o tieto dve miesta znížila kapacita Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas.

V roku 2017 bola dokončená komplexná rekonštrukcia pavilónu A a nastal zvýšený záujem zo strany seniorov o umiestnenie v našom zariadení v rámci Špecializovaného zariadenia. Rapídne poklesol počet záujemcov o umiestnenie do Domova sociálnych služieb. 

5.9.2019 bola na základe tejto skutočnosti a žiadosti zo strany vedenia zariadenia, vykonaná zmena v registri poskytovateľov sociálnych služieb, kde sa zmenili počty miest v jednotlivých druhoch sociálnych služieb:

 • Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 106 miest
 • Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 93 miest
 • Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 2 miesta a forma ambulantná 2 miesta

1.12.2021 nadobudol účinnosť nový zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb, pričom sa opäť menila kapacita v jednotlivých druhoch sociálnych služieb.

 • Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 150miest
 • Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 49 miest
 • Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 2 miesta a forma ambulantná 2 miesta.

20.11.2023 bola urobená nová zmena v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Na žiadosť vedenia zariadenia sa znížila kapacita v Domove sociálnych služieb o 10 miest, takže sa zmenila aj celková kapacita zariadenia  na 193 miest. Aktuálne údaje sú:

 • Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 150miest
 • Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 39 miest
 • Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 2 miesta a forma ambulantná 2 miesta.

09.05.2024 bola urobená nová zmena v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Na žiadosť vedenia zariadenia sa znížila kapacita v Domove sociálnych služieb o 10 miest, v Rehabilitačnom stredisku o 1 miesto vo forme pobytovej na určitý čas a vo forme ambulantnej o 1 miesto, takže sa zmenila aj celková kapacita zariadenia na 181 miest. Aktuálne údaje sú:

 • Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma - 150 miest
 • Domov sociálnych služieb - celoročná pobytová forma - 29 miest
 • Rehabilitačné stredisko - forma pobytová na určitý čas - 1 miesto a forma ambulantná 1 miesto.

Úvod     Aktuálne oznamy      COVID 19      Podmienky prijatia       Fotogaléria       Ako si tu žijeme        Kontakt   Kde sídlime          Ochrana osobných údajov              Verejné informácie          Výročné správy          EON      Olichovníček       OZ Svetlo pre Olichov        2% z dane        Povedali a napísali o nás