Druhy služieb

Špecializované zariadenie - ŠZ

 V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia alebo demencia rôzneho typu etiológie.

Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová celoročná.

V ŠZ sa poskytuje najmä pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Domov sociálnych služieb - DSS

  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách.

Forma poskytovania sociálnej služby je  pobytová - ročná

V DSS sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Rehabilitačné stredisko- RS 

 V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

V RS - forma pobytová na určitý čas sa poskytuje najmä sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Sociálnu službu v RS pobytovou formou možno poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace, túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.

V RS - forma ambulantná sociálna služba, sa poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, upratovanie a stravovanie.