Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Aktualizované dňa 08.12.2021

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 14 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 4 žiadosti.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),