Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Aktualizované dňa 31.01.2021

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 23 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 3 žiadosti.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),