Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Aktualizované dňa 03.08.2022

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 9 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 3 žiadosti.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),