Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Aktualizované dňa 31.12.2022

V Špecializovanom zariadení k uvedenému dátumu evidujeme 7 žiadostí.

V Domove sociálnych služieb k uvedenému dátumu evidujeme 2 žiadosti.

V Rehabilitačnom stredisku k uvedenému dátumu neevidujeme žiadnu žiadosť (ani v pobytovej ani v ambulantnej forme),