Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"). Novelou zákona, zákonom č. 189/2023 s účinnosťou od 1.7.2023 a s účinnosťou od 1.9.2023 boli upravené podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti. 

Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie, či dobré meno zariadenia sociálnych služieb.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov na základe toho vypracoval novú Smernicu o vnútornom systéme vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov, účinnú dňom 1.2.2024, ktorá je záväzná pre zamestnávateľa, zamestnancov, ako aj pre fyzické osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach. 

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov podľa vyššie uvedeného zákona je pani Zuzana Fazekašová.

Oznámenie je možné podať:

  • poštou zaslanou na adresu:  "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov 601/1, 951 87 Volkovce, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY - NEOTVÁRAŤ". Takto doručené a označené podanie sa nesmie otvoriť a musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.
  • poštou zaslanou štatutárnemu zástupcovi, pričom sa na obálke uvedie upozornenie "DO RÚK RIADITEĽA ZARIADENIA - NEOTVÁRAŤ". Tento spôsob podania oznámenia je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osobe.
  • ústne (oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania).


Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov: https://www.oznamovatelia.sk/