Rok 2023

Verejné obstarávanie, vyraďovanie majetku, objednávky, faktúry, zmluvy

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách VO sú zverejnené v profile "SVETLO", ZSS Olichov na stránke Úradu pre verejné obstarávanie


Zmluvy, sponzorské a darovacie zmluvy sú evidované v centrálnom registri zmlúv (CRZ) na stránke https://www.crz.gov.sk/

.