Dôverník v sociálnych službách

V zmysle§ 6 ods. 3 pís. d) novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych má každý prijímateľ pobytovej sociálnej služby právo určiť si dôverníka. Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby. Na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka. Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť.

Dôverník je osoba, s ktorou môže prijímateľ sociálnej služby konzultovať svoje otázky a neistoty. Je to osoba, ktorej dôveruje, a ktorá bude pre prijímateľa sociálnej služby radcom, ak bude mať pocit, že sa k nemu poskytovateľ sociálnej služby nespráva adekvátne. S dôverníkom môže konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jeho podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych, finančných a ďalších záležitostiach.

Práva dôverníka sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby však iba konzultačno – informatívne, dôverník nemá rozhodovacie práva voči poskytovanej sociálnej službe a nenahrádza právne postavenie opatrovníka.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný  poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť osobné údaje dôverníka, ktorý súhlasí s touto funkciou a to v rozsahu:

  • meno, priezvisko a titul,
  • adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
  • rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
  • telefónne číslo a elektronická adresa.,

a oznámiť tiež zmeny údajov a skutočností vyššie uvedených.

Poskytovateľ sociálnej služby spracúva uvedené osobné údaje o dôverníkovi v rozsahu potrebnom na plnenie povinností voči dôverníkovi podľa § 10 ods. 6 a § 74 ods. 15 a 16 zákona o sociálnych službách.

Na určenie dôverníka má naše zariadenie špeciálne tlačivo, ktoré stačí vyplniť, podpísať prijímateľom a určeným dôverníkom a potom ho doručiť na sociálne oddelenie v zariadení. Tlačivo je k dispozícii u sociálnych pracovníkov a tiež si ho môžete stiahnuť na tejto stránke. Toto tlačivo nie je však záväzné, prijímateľ môže určiť svojho dôverníka aj iným spôsobom, musí však spĺňať ustanovenia § 6 ods (6)a) Zákona o sociálnych službách.

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby voči dôverníkovi:

  • povinnosť oznámiť použitie prostriedkov obmedzenia bezodkladne a každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby vrátane údajov uvedených v registri obmedzení do ôsmich dní po použití prostriedkov obmedzenia (§10 ods. 6 pís. b) Zákona o sociálnych službách)
  • povinnosť doručiť kópiu výpovede podľa §74 ods. 14 Zákona o sociálnych službách s uvedením dôvodu výpovede pri jednostrannom vypovedaní zmluvy (§74 ods.15 pís. b) Zákona o sociálnych službách),
  • povinnosť zaslania písomného upozornenia na možnosť výpovede z dôvodu podľa §74 odseku 14 písm. a) Zákona o sociálnych službách zmluvy (§74 ods.16 pís. b) Zákona o sociálnych službách),


V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s výkonom funkcie dôverníka nás môžete kontaktovať na čísle telefónu    037 / 6305 293    v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 15,00 hod.