Bezpečnosť na prvom mieste

18.03.2024

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov pokračuje vo vzdelávaní nielen zamestnancov, ale aj prijímateľov sociálnych služieb.

V minulom roku sme úspešne vytvorili "čestnú protipožiarnu hliadku" z radov našich "klientov". Títo sa výraznou mierou podieľajú na požiarnej prevencii v zariadení. Sami aktívne upozorňujú na možné nebezpečenstvá a nedostatky.

Dňa 15. 03. 2024 sme v zariadení zorganizovali prednášku o bezpečnej práci pri terapeutických aktivitách.

Zábavnou náučným spôsobom im boli poskytnuté potrebné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Jedná sa síce o neštandardné pracovné vzťahy, ale to neznamená, že bezpečnosť a zdravie klientov má byť na okraji záujmu.

V prednáške boli vysvetlené bezpečné pracovné postupy, ako aj ohrozenia a nebezpečenstvá vyplývajúce z ich činnosti. Pozornosť sme zamerali hlavne na práce v záhrade, pri úprave areálu, používaní náradia a pracovných pomôcok, šijacích strojov, vypaľovacích pecí, ostrých predmetov, manipulačných vozíkov ... Proste tak, aby sme predišli aj tým najmenším zraneniam.

Zariadenie touto aktivitou uplatňuje holistický prístup a plní ciele v oblasti aktivizácie, vzdelávania a zamestnávania (terapeutické aktivity) klientov, rozvoji pracovných zručností, podpore v oblasti zdravia ale tiež v prevencii krízových situácií.

Prednášku odborne pripravila bezpečnostná technička zariadenia.