Protipožiarne školenie a príprava na evakuáciu

15.11.2022

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov 601/1 nič nenecháva na náhodu.

Napriek tomu, že sme splnili usmernenie MPSVR SR vykonať mimoriadny nácvik evakuácie, ktoré bolo uložené v súvislosti s tragickými udalosťami v Domove sociálnych služieb Osadné, využili sme krásne jesenné počasie a prípravu na evakuáciu sme si zopakovali.

Školenie a prípravu na evakuáciu a samotnú realizáciu vykonala Ing. Hasprová - technik požiarnej ochrany za účinnej podpory pani riaditeľky zariadenia Mgr. Kataríny Šurdovej.

Nácviku predchádzalo "Opakované školenie osôb ubytovaných po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní" (§ 30 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov).

Školenie bolo vykonané formou audioprojekcie - výkladu o nebezpečenstve vzniku požiaru, protipožiarnych opatreniach, o zabezpečení ochrany pred požiarmi a o disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi.

Výklad bol podporený názornými ukážkami. Použili sme hasiace prístroje, hasiace gule, vyskúšali si evakuáciu na evakuačných podložkách, učili sa použiť hasiace deky. Nakoniec sme po poučení o spôsobe evakuácie vykonali samotnú evakuáciu po únikových cestách, únikových východoch a sústredili sa na zhromaždisku. Tu si mohli prakticky vyskúšať hasenie pomocou hasiacich prístrojov.

Čo je však u nás nové?

Máme čestných členov protipožiarnej hliadky v jednotlivých pavilónoch. Sú to naši klienti - p. Zdenka, p. Daniel a p. Milan, ktorí mali v minulosti skúsenosti buď ako dobrovoľní hasiči, alebo cítia veľkú zodpovednosť aj za druhých.

Ich dôležitou úlohou je všímať si ohrozenia, pri evakuácii, usmerňovať ostatných klientov, pomáhať slabším a menej mobilným. Hovoria si "preventisti".

Školenie a evakuáciu sme ukončili návratom do školiacej miestnosti, kde nám náš Jurko zaspieval, zarepovali sme si - hlavne naša Katka - s košickými hasičmi, ktorý nahrali hit "Hasíme hudbou" a nakoniec sa po tomto výkone občerstvili.

Rozlúčili sme sa potleskom, lebo sme to zvládli.