“VO SVETLE FINANCIÍ“

09.01.2023

Vo "SVETLE" financií Už od septembra roku 2022 plníme aktivity vyplývajúce z projektu Národnej banky Slovenska "Vo Svetle financií". Je to projekt zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti seniorov a zdravotne znevýhodnených klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorým často chýba všeobecný prehľad a základné znalosti s nakladaním financií. V rámci projektu sme plnili viacero aktivít. Základné informácie o nakladaní s osobnými financiami a o práci s finančnými produktami sa klienti dozvedeli prostredníctvom on-line stretnutí so študentmi matematiky a manažmentu Univerzity Komenského z Bratislavy. Počas stretnutia študenti na pripravenej prezentácii vysvetlili klientom podstatu finančného hospodárenia, vysvetlili základné finančné pojmy, pozreli sa tiež do histórie peňažníctva. Aby si klienti informácie z prezentácie lepšie zapamätali, najdôležitejšie údaje klienti spracovali, zalaminovali a vyrobili edukačné kartičky, ktoré sme umiestnili na informačnú tabuľu a budú slúžiť všetkým klientom aj v budúcnosti. Aby klienti lepšie pochopili hospodárenie s financiami, klientov sme rozdelili do 3 skupín, pričom úlohou každej skupiny bolo v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie vytvoriť "cvičnú firmu" a pokúsiť sa o čo najlepší zisk. Za hlavných koordinátorov jednotlivých skupín sme z klientov vybrali p.Horváta (práca s hlinou), p.Beníkovú (výroba šitých výrobkov) a p. Dluhoša (výroba tričiek s potlačou). Klienti mali za úlohu nakúpiť spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie materiál za presnú sumu financií, následne z nakúpeného materiálu vyrábať výrobky a počas predvianočného obdobia výrobky predávať či už na trhoch v našom zariadení ako aj na iných predvianočných akciách. Aby klienti hospodárenie s financiami lepšie pochopili, vynaložené financie ako aj zisk si zapisovali do tlačív z peňažného denníka. Klienti sa svojich úloh zhostili naozaj veľmi dobre, bolo zaujímavé sledovať súťaživosť medzi jednotlivými skupinami. Počas zážitkového dňa v našom zariadení sme popri spoločnom pečení vianočného pečiva tieto súťažné aktivity jednotlivých cvičných firiem vyhodnotili. Na prvom mieste sa umiestnila p. Beníková, na druhom p. Horvát a na treťom p. Dluhoš so svojimi skupinami. Zároveň sme však klientom vysvetlili, že na predaj výrobkov v predvianočnom období mali vplyv rôzne faktory a to hlavne sezónnosť, preto na relevantné zhodnotenie predajnosti by bol potrebný určite dlhší čas. Nič to však nemenili na tom, že ohodnotení vecnými cenami (tričkami s potlačou) ako aj chutnými tortami boli všetci. V tomto období spracovávame publikáciu, ktorá obsahuje základné informácie týkajúce sa všeobecného finančného prehľadu seniorov ako aj ostatných klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Budeme radi, ak táto publikácia pomôže našim klientom aj klientom v iných ZSS. Ďakujem Nadácii Národnej banky Slovenska za možnosť zvýšiť finančnú gramotnosť našich klientov a poskytnúť tak priestor pre zaujímavé aktivity, ktoré sme vďaka projektu uskutočnili. Tento projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii Národnej banky Slovenska.