Vzdelávacie aktivity zamestnancov

15.06.2022
  • "Syndróm vyhorenia, zvládanie stresových a rizikových situácií v pomáhajúcich profesiách."

Katedra sociálnej práce UKF Nitra dlhé roky spolupracujú so zariadeniami sociálnych služieb v NSK. V mesiaci máj prebehli školiace aktivity zamestnancov ZSS na tému: "Syndróm vyhorenia, zvládanie stresových a rizikových situácií v pomáhajúcich profesiách." Je známe, že práve ľudia v pomáhajúcich profesiách patria medzi rizikové skupiny vyhorenia. Ako má vyzerať správny work-life balance prezentoval v našom zariadení lektor prof. Ján Gabura. Ďakujeme za pozitívne spätné väzby od zamestnancov. Ocenili priestor na sebaspoznávanie, nové informácie a lepšie poznanie svojich kolegov. Vzdelávanie, výcvik v sociálnych zručnostiach a prax sa veľmi dobre dopĺňajú.

  • Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ochrana pred požiarmi.

Byť pripravený na mimoriadne udalosti znamená zaistiť, aby všetci vedeli, čo robiť, keď sa stane niečo neplánované alebo mimoriadne, ako napr. požiar, únik plynu, havária, evakuácia... Vzdelávanie zamestnancov o tom, ako vykonávať svoju prácu bezpečne, pomáha minimalizovať riziko ale i informovať o tom, ako chrániť seba, svojich kolegov a klientov. A tak, ako v minulých rokoch, bola v zariadení vykonaná Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a školenie Ochrana pred požiarmi. V období od 17.03.2022 do 19.04.2022 (4 termíny) sa zamestnanci zúčastnili toho vzdelávania pod vedením Ing. Hasprovej - lektorky civilnej ochrany a techničky požiarnej ochrany. V teoretickej časti boli oboznámení s aktuálnou legislatívou, preventívnymi opatreniami a vypracovanými postupmi pre zariadenie. V praktickej časti si vyskúšali evakuáciu imobilných klientov za pomoci evakuačných podložiek a techniku hasenia pomocou hasiacich prístrojov.

  • Prvá pomoc

Vo vzdelávaní sme pokračovali dňa 06.06.2022 s lektorkou prvej pomoci Mgr. Vierou Kazimírovou, ktorá vykonala pre zamestnancov Školenie prvej pomoci. Teraz viac, ako inokedy, si uvedomujeme, že bezpečnosť nikdy nie je 100 % - tná. Každý by mal byť schopný pomôcť inému, možno i zachrániť život. Význam tejto komplexnej prípravy sa prejaví najmä v kritických situáciách, keď sa z človeka stane ČLOVEK.

  • Vzdelávacie a poradenské piatky

Každý zamestnanec v zariadení má vytvorené podmienky na realizáciu vzdelávania. Zamestnanec má zabezpečený prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb. V zariadení umožňujeme svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom vzdelávania zamestnancov. Jeden zo spôsobov vzdelávania v našom zariadení sú pravidelné vzdelávacie piatky, ktoré sú uskutočňované online formou " Akadémiou Vzdelávania a Výskumu v Sociálnych službách". Účasťou na online vzdelávaní si zamestnanec zvyšuje svoju odbornú spôsobilosť v súlade s kritériom 3.3 podmienok kvality .

3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia.

Online prednášky sú spracované s príkladmi pre prax a návrhmi opatrení, ktoré slúžia pri priamej práci s prijímateľom sociálnych služieb.